اداره توسعه، تولید و فضای سبز

نام: اکبر نظری
سمت: رییس اداره توسعه تولید و فضای سبز
تلفن: 2367
محل کار: اداره توسعه تولید و فضای سبز
نام: یونس ترابی
سمت: راننده
تلفن: 2367
محل کار: توسعه، تولید و فضای سبز
نام: بهزاد پورمحمود
سمت: کارشناس دامپروری
تلفن: 2265
محل کار: واحد دامپروری