کارکنان مدیریت امور اداری

نام: محمد حسنی آذر
سمت: معاون مدیر امور اداری دانشگاه
تلفن: 3018
محل کار: مدیریت امور اداری
نام: چشمعلی وطن خواه
سمت: مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
تلفن: 3018
محل کار: دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
نام: لطیف پورفرهادی
سمت: سرپرست اداره کارگزینی
تلفن: 3030
محل کار: اداره کارگزینی
نام: مهدی صالح امین
سمت: کارگزین بازنشستگان
تلفن: 3035
محل کار: اداره کارگزینی
نام: بهمن پای برسنگ
سمت: کارگزین کارکنان غیرهیات علمی
تلفن: 3026
محل کار: اداره کارگزینی
نام: رامین رزاق پور
سمت: متصدی امور بیمه و مرخصی
تلفن: 3023
محل کار: اداره کارگزینی
نام: پروین حلواچیان
سمت: کارگزین اعضای هیات علمی رسمی
تلفن: 3028
محل کار: اداره کارگزینی
نام: اکبر کریم خانی
سمت: کارگزین کارکنان غیرهیات علمی رسمی و پیمانی
تلفن: 3174
محل کار: اداره کارگزینی
نام: فرشته غلامزاده
سمت: رییس اداره دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3163
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: وجیهه ثانی
سمت: متصدی دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3148
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: آرزو جودی
سمت: مسئول نامه های ارسالی و دریافتی از شبکه
تلفن: 3148
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: ابراهیم تن ناز
سمت: مسئول نامه های ارسالی و پستی
تلفن: 3019
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: اروجعلی حیدری
سمت: بایگان امور اداری
تلفن: 3095
محل کار: بایگانی امور اداری
نام: ..........
سمت: بایگان امور اداری
تلفن: 3095
محل کار: بایگانی امور اداری
نام: فرانک نجفی
سمت: کارگزین اعضای هیات علمی پیمانی
تلفن:
محل کار: امور اداری
نام: کامران شفائی
سمت: کارشناس آمار
تلفن: 3072
محل کار: مدیریت اداری