کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: مهندس مهرداد متقیان
سمت: رییس اداره تدارکات
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علیرضا جوانمرد
سمت: مسئول دفتر اداره تدارکات
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: هادی عبدی
سمت: مسئول دفتر اداره پشتیبانی
تلفن: 32775576
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: تیمور سعیدی
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: ابوالفضل بابایی
سمت: کمک انباردار
تلفن: 32775576
محل کار: اداره پشتیبانی
نام: حسین حسینی
سمت: کمک انباردار انبار مرکزی
تلفن: 32752736
محل کار: انبار مرکزی
نام: میرقاسم پاکدامن
سمت: انباردار تربیت بدنی
تلفن:
محل کار: مدیریت تربیت بدنی
نام: یونس خشم وش
سمت: انباردار میاندوآب
تلفن:
محل کار: مرکز آموزش عالی شهیدباکری میاندوآب
نام: میرزاآقا علیپور
سمت: انباردار کشاورزی
تلفن:
محل کار: دانشکده کشاورزی
نام: صفر خاتونی
سمت: انباردار دانشکده فنی خوی
تلفن:
محل کار: دانشکده فنی خوی
نام: پرویز جبار پور
سمت: انباردار دانشکده منابع طبیعی
تلفن:
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: رضا علیزاده
سمت: انباردار معاونت پژوهشی
تلفن:
محل کار: معاونت پژوهشی
نام: نادر گلستانی
سمت: انباردار دانشکده فنی و مهندسی
تلفن:
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: علی تمری
سمت: انباردار پردیس شهر
تلفن:
محل کار: پردیس شهر
نام: عوض آقازاده
سمت: انباردار ادبیات
تلفن:
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: علی شاهنی
سمت: انباردار اقتصاد و هنر
تلفن:
محل کار: دانشکده های اقتصاد و هنر
نام: اکبر سلطانی
سمت: انباردار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن:
محل کار: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام: محمد قلیزاده
سمت: انباردار مدیریت امور دانشجویی
تلفن:
محل کار: مدیریت امور دانشجویی
نام: صمد محمدزاده
سمت: انباردار دانشکده دامپزشکی
تلفن:
محل کار: دانشکده دامپزشکی
نام: بهارعلی اژدرنژاد
سمت: انباردار پشتیبانی
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:16  این هفته:198  این ماه:623  امسال:7016