کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: مهندس مهرداد متقیان
سمت: رییس اداره تدارکات
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علیرضا جوانمرد
سمت: مسئول دفتر اداره تدارکات
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: هادی عبدی
سمت: مسئول دفتر اداره پشتیبانی
تلفن: 32775576
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: حسین حسینی
سمت: کمک انباردار انبار مرکزی
تلفن: 32752736
محل کار: انبار مرکزی
نام: یونس خشم وش
سمت: انباردار میاندوآب
تلفن:
محل کار: مرکز آموزش عالی شهیدباکری میاندوآب
نام: پرویز جبار پور
سمت: انباردار دانشکده منابع طبیعی
تلفن:
محل کار: دانشکده منابع طبیعی
نام: نادر گلستانی
سمت: انباردار دانشکده فنی و مهندسی
تلفن:
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی
نام: علی تمری
سمت: انباردار پردیس شهر
تلفن:
محل کار: پردیس شهر
نام: علی شاهنی
سمت: انباردار اقتصاد و هنر
تلفن:
محل کار: دانشکده های اقتصاد و هنر
نام: محمد قلیزاده
سمت: انباردار مدیریت امور دانشجویی
تلفن:
محل کار: مدیریت امور دانشجویی
نام: صمد محمدزاده
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: دانشکده دامپزشکی
نام: حسین آقاپور
سمت: راننده پایه دو
تلفن: 32752834
محل کار:
نام: مراد مصطفوی
سمت: راننده پایه دو
تلفن: 32752834
محل کار: مدریت پشتیبانی
نام: مهرداد هاشمی
سمت: کارپرداز
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علیرضا صالح امین
سمت: ناظر تاسیسات
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: اسماعیل گلصنملو
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: جواد قاسمی
سمت: کار پرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: محمد عباسزاده
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: رضا ابوالحسنی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: میرحسن خیری
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی

Pages