کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: میرحسن خیری
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: داریوش تمرخانی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: ایوب آیرملو
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: احد نریمانی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: نعمت نوبخت
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علی جوانی فرد
سمت: کارشناس تدارکات و واحدهای صنفی
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات

Pages