کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: عسگر حیدرپور
سمت: انباردار مدیریت پشتیبانی
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: حسین آقاپور
سمت: راننده پایه دو
تلفن: 32752834
محل کار:
نام: مراد مصطفوی
سمت: راننده پایه دو
تلفن: 32752834
محل کار: مدریت پشتیبانی
نام: مهرداد هاشمی
سمت: ناظر تاسیسات
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: مهدی صالح امین
سمت: ناظر تاسیسات
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علیرضا صالح امین
سمت: ناظر تاسیسات
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: مهدی بابازاده
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: اسماعیل گلصنملو
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: جواد قاسمی
سمت: کار پرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: محمد عباسزاده
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: رضا ابوالحسنی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: میرحسن خیری
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: داریوش تمرخانی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: ایوب آیرملو
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: فریدون سلیمی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: احد نریمانی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: یحیی حسن بابایی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: نعمت نوبخت
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: رسول غلام ژیان
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علی جوانی فرد
سمت: کارشناس تدارکات و واحدهای صنفی
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:15  این هفته:137  این ماه:580  امسال:23989