کارکنان مدیریت امور اداری

نام: محمد حسنی آذر
سمت: معاون مدیریت امور اداری
تلفن: 3035
محل کار: مدیریت امور اداری
نام: رسول عظیمی
سمت: رییس اداره کارگزینی
تلفن: 3030
محل کار: اداره کارگزینی
نام: علی علیزاده
سمت: کارگزین کارکنان قراردادی
تلفن: 3035
محل کار: اداره کارگزینی
نام: عبداله مطلب
سمت: کارگزین بازنشستگان
تلفن: 3035
محل کار: اداره کارگزینی
نام: افسانه قدیمی
سمت: کارگزین پرسنل رسمی و پیمانی
تلفن: 3028
محل کار: اداره کارگزینی
نام: سیده شهلا پیام قره باغ
سمت: کارگزین اعضای هیات علمی
تلفن: 3023
محل کار: اداره کارگزینی
نام: فرانک نجفی
سمت: کارگزین هیات علمی پیمانی
تلفن: 3028
محل کار: اداره کارگزینی
نام: وجیهه ثانی
سمت: اپراتور
تلفن: 3031
محل کار: اداره کارگزینی
نام: نادر رجبی
سمت: کارشناس ارزشیابی و آموزش کارکنان
تلفن: 3026
محل کار: اداره کارگزینی
نام: محبوبه شیخی
سمت: کارشناس امور اداری و آمار و تحول اداری
تلفن: 3174
محل کار: اداره کارگزینی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4  این هفته:127  این ماه:1139  امسال:24533