کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام: محمد حسنی آذر
سمت: معاون مدیر امور اداری دانشگاه
تلفن: 3018
محل کار: مدیریت امور اداری
نام: چشمعلی وطن خواه
سمت: مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
تلفن: 3018
محل کار: دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
نام: علی علیزاده
سمت: رییس اداره کارگزینی
تلفن: 3030
محل کار: اداره کارگزینی
نام: عبداله مطلب
سمت: کارگزین بازنشستگان
تلفن: 3035
محل کار: اداره کارگزینی
نام: بهمن پای برسنگ
سمت: کارگزین کارکنان غیرهیات علمی
تلفن: 3026
محل کار: اداره کارگزینی
نام: رامین رزاق پور
سمت: متصدی امور بیمه و مرخصی
تلفن: 3023
محل کار: اداره کارگزینی
نام: افسانه قدیمی
سمت: کارگزین اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی
تلفن: 3028
محل کار: اداره کارگزینی
نام: اکبر کریم خانی
سمت: کارگزین کارکنان غیرهیات علمی رسمی و پیمانی
تلفن: 3174
محل کار: اداره کارگزینی
نام: فرشته غلامزاده
سمت: رییس اداره دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3163
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: وجیهه ثانی
سمت: متصدی دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3148
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: آرزو جودی
سمت: مسئول نامه های ارسالی و دریافتی از شبکه
تلفن: 3148
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: روح الله نوائی
سمت: مسئول نامه های ارسالی و پستی
تلفن: 3019
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: اروجعلی حیدری
سمت: بایگان امور اداری
تلفن: 3095
محل کار: بایگانی امور اداری
نام: حسین ایراندوست
سمت: بایگان امور اداری
تلفن: 3095
محل کار: بایگانی امور اداری
نام: پیام اسدپور
سمت: کارگزین
تلفن:
محل کار: امور اداری
نام: مهندس مهرداد متقیان
سمت: رییس اداره تدارکات
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: اکبر نظری
سمت: رییس اداره توسعه تولید و فضای سبز
تلفن: 2367
محل کار: اداره توسعه تولید و فضای سبز
نام: علیرضا جوانمرد
سمت: مسئول دفتر اداره تدارکات
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: هادی عبدی
سمت: مسئول دفتر اداره پشتیبانی
تلفن: 32775576
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: تیمور سعیدی
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:15  این هفته:182  این ماه:570  امسال:6806