کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام: محمدرضا نیک نفس
سمت: مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2698
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: محمد حسنی آذر
سمت: معاون مدیر امور اداری دانشگاه
تلفن: 3018
محل کار: مدیریت امور اداری
نام: پریچهر طوری
سمت: معاون فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2714 - مستقیم 32752835
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: چشمعلی وطن خواه
سمت: مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
تلفن: 3018
محل کار: دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی
نام: علی علیزاده
سمت: رییس اداره کارگزینی
تلفن: 3030
محل کار: اداره کارگزینی
نام: توحید مصطفائی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2738
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: عبداله مطلب
سمت: کارگزین بازنشستگان
تلفن: 3035
محل کار: اداره کارگزینی
نام: سجاد حسن بگلو
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 3153
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: بهمن پای برسنگ
سمت: کارگزین کارکنان غیرهیات علمی
تلفن: 3026
محل کار: اداره کارگزینی
نام: رامین رزاق پور
سمت: متصدی امور بیمه و مرخصی
تلفن: 3023
محل کار: اداره کارگزینی
نام: افسانه قدیمی
سمت: کارگزین اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی
تلفن: 3028
محل کار: اداره کارگزینی
نام: مهدی قیسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 3139
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: اکبر کریم خانی
سمت: کارگزین کارکنان غیرهیات علمی رسمی و پیمانی
تلفن: 3174
محل کار: اداره کارگزینی
نام: فرشته غلامزاده
سمت: رییس اداره دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3163
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: وجیهه ثانی
سمت: متصدی دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3148
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: خانم فرح نقی لو
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3140
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: آرزو جودی
سمت: مسئول نامه های ارسالی و دریافتی از شبکه
تلفن: 3148
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: روح الله نوائی
سمت: مسئول نامه های ارسالی و پستی
تلفن: 3019
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: محمدحسین افراسیابی
سمت: بایگان امور اداری
تلفن: 3095
محل کار: بایگانی امور اداری
نام: حسین ایراندوست
سمت: بایگان امور اداری
تلفن: 3095
محل کار: بایگانی امور اداری

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:18  این هفته:248  این ماه:956  امسال:41478