کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام: علی تمری
سمت: انباردار پردیس شهر
تلفن:
محل کار: پردیس شهر
نام: عوض آقازاده
سمت: انباردار ادبیات
تلفن:
محل کار: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
نام: علی شاهنی
سمت: انباردار اقتصاد و هنر
تلفن:
محل کار: دانشکده های اقتصاد و هنر
نام: اکبر سلطانی
سمت: انباردار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن:
محل کار: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام: محمد قلیزاده
سمت: انباردار مدیریت امور دانشجویی
تلفن:
محل کار: مدیریت امور دانشجویی
نام: صمد محمدزاده
سمت: انباردار دانشکده دامپزشکی
تلفن:
محل کار: دانشکده دامپزشکی
نام: بهارعلی اژدرنژاد
سمت: انباردار پشتیبانی
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: عسگر حیدرپور
سمت: انباردار مدیریت پشتیبانی
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: حسین آقاپور
سمت: راننده پایه دو
تلفن: 32752834
محل کار:
نام: مراد مصطفوی
سمت: راننده پایه دو
تلفن: 32752834
محل کار: مدریت پشتیبانی
نام: مهرداد هاشمی
سمت: ناظر تاسیسات
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: مهدی صالح امین
سمت: ناظر تاسیسات
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علیرضا صالح امین
سمت: ناظر تاسیسات
تلفن: 32780950
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: مهدی بابازاده
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: اسماعیل گلصنملو
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: جواد قاسمی
سمت: کار پرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: محمد عباسزاده
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: رضا ابوالحسنی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: میرحسن خیری
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: داریوش تمرخانی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:18  این هفته:248  این ماه:956  امسال:41478