کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام: ایوب آیرملو
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: فریدون سلیمی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: احد نریمانی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: یحیی حسن بابایی
سمت: کارپرداز
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: نعمت نوبخت
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: رسول غلام ژیان
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علی جوانی فرد
سمت: کارشناس تدارکات و واحدهای صنفی
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: یونس ترابی
سمت: راننده
تلفن: 2367
محل کار: توسعه، تولید و فضای سبز
نام: بهزاد پورمحمود
سمت: کارشناس دامپروری
تلفن: 2265
محل کار: واحد دامپروری

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:18  این هفته:248  این ماه:956  امسال:41478