کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: مهرداد متقیان
سمت: معاون پشتیبانی و رییس اداره تدارکات
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: محمد آذر ورجویی
سمت: رییس اداره خدمات عمومی
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: سلیمان جوان
سمت: کارشناس امور عمومی
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: محمد حسینی
سمت: کارشناس فنی
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: پیام اسدپور بکتاش
سمت: عامل مالی حوزه معاونت پشتیبانی
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علی جوانی فرد
سمت: کارشناس تدارکات و واحدهای صنفی
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: هادی عبدی
سمت: مسئول دفتر اداره پشتیبانی
تلفن: 32775576
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: علیرضا جوانمرد
سمت: مسئول دفتر اداره تدارکات
تلفن: 32752736
محل کار: اداره تدارکات
نام: رسول غلام ژیان
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: ناصر زهتاب
سمت: کارپرداز
تلفن: 32752736
محل کار: مدیریت پشتیبانی

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4  این هفته:127  این ماه:1139  امسال:24533