کارکنان اداره توسعه، تولید و فضای سبز

نام: علی رنجبر
سمت: رییس اداره توسعه تولید و فضای سبز
تلفن: 2700
محل کار: معاون اداره توسعه تولید و فضای سبز
نام: اکبر نظری
سمت: معاون اداره توسعه تولید و فضای سبز
تلفن: 2367
محل کار: اداره توسعه تولید و فضای سبز
نام: بهزاد پورمحمود
سمت: کارشناس دامپروری
تلفن: 2265
محل کار: واحد دامپروری
نام: یونس ترابی
سمت: راننده
تلفن: 2367
محل کار: توسعه، تولید و فضای سبز

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4  این هفته:127  این ماه:1139  امسال:24533