کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات

نام: محمدرضا نیک نفس
سمت: مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2698
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: پریچهر طوری
سمت: معاون فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2714 - مستقیم 32752835
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: توحید مصطفائی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2738
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: سجاد حسن بگلو
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 3153
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: مهدی قیسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 3139
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: خانم فرح نقی لو
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3140
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: حامد آقازاده
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات
نام: محمدرضا طلیسچی رضائیه
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات
نام: راضیه شمسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات
نام: مهدی محمودی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
محل کار: فناوری اطلاعات

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:26  این هفته:174  این ماه:769  امسال:41448