کارکنان مدیریت فناوری اطلاعات

نام: محمدرضا نیک نفس
سمت: مدیر فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2698
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: پریچهر طوری
سمت: معاون فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2714 - مستقیم 32752835
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: باقر فصیحی
سمت: کارشناس تجهیزات پسیو شبکه
تلفن: داخلی 2450
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: توحید مصطفائی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 2738
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: سجاد حسن بگلو
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 3153
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: مهدی قیسی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 3139
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: خانم فرح نقی لو
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: 3140
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات
نام: مجید حاتمی
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن: داخلی 3073
محل کار: مرکز فناوری اطلاعات

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:4  این هفته:127  این ماه:1139  امسال:24533