برنامه جدید حرکت سرویسهای دانشگاه ارومیه (اجرا از 99/7/1 تا اطلاع ثانویه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسر حرکت و ایستکاههای رفت و برگشت:

 

فلکه مدرس فلکه دخانیات میدان آزادی دانشکده اقتصاد و هنر پردیس نازلو

 

 

 

 

 

برنامه حرکت سرویسهای رایگان

(به استثنانی روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیل)

حرکت از فلکه مدرس

حرکت از پردیس نازلو

---------

8

8/30

9

9/45

10

10/30

11

11/30

11/30

12

12/30

13

13

13/30

14

14/30

14/30

15

15/30

16

16

16/30

17

17/30

18

18/30

19

19

19/30

برنامه حرکت سرویسهای رایگان  - روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیل

حرکت از فلکه مدرس

حرکت از پردیس نازلو

8

8/30

10

10/30

12

12/30

14

14/30

16

16/30

18

18/30

 

 

دانلود برنامه حرکت سرویسها