برنامه حرکت سرویسهای پولی

(به استثنانی روزهای جمعه و تعطیل)

برنامه حرکت سرویسهای رایگان

(به استثنانی روزهای جمعه و تعطیل)

حرکت از فلکه مدرس

حرکت از پردیس نازلو

حرکت از فلکه مدرس

حرکت از پردیس نازلو

8/10

8/40

7/30

8

9

9/30

8/30

9

10

10/30

9/45

10

11

12

10/30

11

12/30

13/30

11/30

11/30

14

15

12

12/30

15/30

16/30

13

13

17

17/30

13/30

14

18

18/30

14/30

14/30

مسر حرکت و ایستکاههای رفت و برگشت:

 

فلکه مدرس فلکه دخانیات میدان آزادی دانشکده اقتصاد و هنر پردیس نازلو

15

15/30

16

16

16/30

17

17/30

18

18/30

19

19

19/30

برنامه حرکت سرویسهای پولی  - روزهای جمعه و تعطیل

حرکت از فلکه مدرس

حرکت از پردیس نازلو

8

8/30

10

10/30

12

12/30

14

14/30

16

16/30

18

18/30