بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه می رساند با توجه به تمدید قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه ایران نمایندگی خداداد (با همان تعهدات سال 96-95) ، ضروری است همکاران محترم به منظور اعمال هرگونه تغییرات (کسر و اضافه نمودن اعضای تحت تکفل ، عضویت یا انصراف از عضویت ) در اسرع وقت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه  04/07/96 حضوراً نسبت به تحویل فرم به اداره کارگزینی دانشگاه، جناب آقای کریم خانی اقدام نمایند. شایان ذکر است عدم مراجعه تا تاریخ مقرر به منزله قبول تمدید عضویت با شرایط قرارداد جاری می باشد. بدیهی است به مراجعات پس از تاریخ 04/07/96 ترتیب اثر داده نخواهد شد.