کارکنان مدیریت امور اداری

نام: يوسف كريم زاده
سمت: مدير امور اداري
تلفن: 3018
محل کار: معاونت پشتيباني
نام: محمد حسني آذر
سمت: معاون مدير امور اداري
تلفن: 3101
محل کار: ستاد مركزي - مديريت امور اداري
نام: آرزو جودی
سمت: سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3163
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: لطیف پورفرهادی
سمت: سرپرست اداره کارگزینی
تلفن: 3030
محل کار: اداره کارگزینی