کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: دكتر اكبر عبدي سراي
سمت: مدير امور پشتيباني
تلفن: 2325
محل کار: دفتر مديريت پشتيباني
نام: مهندس اسد اسدبرقي
سمت: معاون مدير پشتيباني
تلفن: 2325
محل کار: مديريت پشتيباني
نام: مهندس علي عبدي
سمت: رئيس اداره خدمات عمومي
تلفن: 2936
محل کار: مديريت پشتيباني
نام: مهندس محمد حسيني
سمت: رئيس اداره تأسيسات و نگهداري
تلفن: 2337
محل کار: مديريت پشتيباني