کارکنان مدیریت پشتیبانی

نام: دكتر احسان یوسفی
سمت: مدير امور پشتيباني
تلفن: 2325
محل کار: دفتر مديريت پشتيباني
نام: مهندس اسد اسدبرقي
سمت: کارشناس طرح های عمرانی
تلفن: 2325
محل کار: طرح های عمرانی
نام: مهندس مهدی حقانی
سمت: رئيس اداره امورعمومي
تلفن: 2330
محل کار: مديريت پشتيباني
نام: مهندس محمد حسيني
سمت: رئيس اداره تأسيسات و نگهداري
تلفن: 2337
محل کار: مديريت پشتيباني
نام: کارشناس مدیریت سبز
سمت: کارشناس مدیریت سبز
تلفن: 2936
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: هادی عبدی
سمت: کارشناس ابنیه و تعمیرات
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی