کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

نام: دكتر بهمن حسینی
سمت: معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني
تلفن: 3018
محل کار: معاونت پشتيباني
نام: دكتر احسان یوسفی
سمت: مدير امور پشتيباني
تلفن: 2325
محل کار: دفتر مديريت پشتيباني
نام: مهندس مهرداد متقيان
سمت: رئيس اداره تداركات
تلفن: 3228
محل کار: اداره تداركات
نام: يوسف كريم زاده
سمت: مدير امور اداري
تلفن: 3018
محل کار: معاونت پشتيباني
نام: عطالله يزدان مهر
سمت: رئيس اداره طرح هاي عمراني
تلفن: 3050
محل کار: دفتر طرح هاي عمراني
نام: محمد حسني آذر
سمت: معاون مدير امور اداري
تلفن: 3101
محل کار: ستاد مركزي - مديريت امور اداري
نام: مهندس اسد اسدبرقي
سمت: کارشناس طرح های عمرانی
تلفن: 2325
محل کار: طرح های عمرانی
نام: مهندس مهدی حقانی
سمت: رئيس اداره امورعمومي
تلفن: 2330
محل کار: مديريت پشتيباني
نام: مهندس محمد حسيني
سمت: رئيس اداره تأسيسات و نگهداري
تلفن: 2337
محل کار: مديريت پشتيباني
نام: مهندس خسرو احمدزاده
سمت: کارشناس طرح های عمرانی
تلفن:
محل کار: دفتر طرح هاي عمراني
نام: آرزو جودی
سمت: سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی
تلفن: 3163
محل کار: دبیرخانه مرکزی
نام: لطیف پورفرهادی
سمت: سرپرست اداره کارگزینی
تلفن: 3030
محل کار: اداره کارگزینی
نام: کارشناس مدیریت سبز
سمت: کارشناس مدیریت سبز
تلفن: 2936
محل کار: مدیریت پشتیبانی
نام: هادی عبدی
سمت: کارشناس ابنیه و تعمیرات
تلفن:
محل کار: مدیریت پشتیبانی