دکتر بهمن حسینی

 

خلاصه ای از اهم وظایف و مسئولیت های معاون اداری و پشتیبانی شامل موارد زیر است

اعمال نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های اداری و استخدامی

پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز، کنترل و اعمال نظارت بر کارکرد ادارات تابعه دانشگاه

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی و معاملاتی

دریافت ارائه گزارش مالی ماهیانه و سالیانه دانشگاه

نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکای و احداث ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه

تهیه نقشه جامع ساختمانهای دانشگاه با توجه به نیازهای آتی و ایجاد هماهنگی در اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی

نظارت بر تعمیرات اساسی

نگهداری فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و رفاهی و ورزشی

نظارت بر انجام خریدهای دانشگاه و قراردادهای تأمین وسایل ایاب و ذهاب برای کارکنان و دانشجویان

  اداره کمیسیونهای مختلف مانند کمیسیون ماده 45 (انجام معاملات) و ماده 59 (فروش اموال مازاد) و نظارت بر نگهداری حساب اموال مصرفی و غیرمصرفی دانشگاه.

 

مسئولین

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دکتر بهمن حسینی

مدیر امور اداری

یوسف کریم زاده

مدیر پشتیبانی

دکتر احسان یوسفی