مرتضی زرندی

 
 
 
یوسف کریم زاده

 مدیر امور اداری  دانشگاه

 

 

 

 

 اهم مسئولیتها و وظایف این مدیریت عبارتند از :

1- اعمال و اجرای قوانین و آئین نامه های اداری و استخدامی

2- اظهار نظر در مورد مقررات استخدامی و ارائه پیشنهادهای لازم

3- تهیه طرحهای مربوط به رفاه کارکنان و نظارت بر اجرای طرحهای مصوب

4- جمع آوری اطلاعات پرسنلی و تهیه آمار طبقات مختلف کارکنان و تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی و ارسال آن به امور طرح و برنامه و بودجه

5- ارائه هرگونه نظر اصلاحی در زمینه مسائل اداری- استخدامی و پیشنهاد آن به مقامات دانشگاه

6- تعبیر و تفسیر خط مشی امور اداری و تدارکاتی دانشگاه و تفهیم آن به ادارات تابعه

7- تنظیم برنامه های کاری ادارات تابعه و کنترل از طریق اعمال نظارت بر کار آنها

8- پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز

9- اظهار نظر در مورد انتصابات جدید پستهای اداری و مالی و دفتری

10- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی حین خدمت کارکنان با همکاری امور طرح و برنامه و بودجه

11- پیش بینی، تهیه و توزیع احتیاجات واحدهای مختلف وابسته به دانشگاه از طریق برنامه های تعیین شده  و مقررات مربوط

12- تجدید نظر در روشهای موجود به منظور برقراری سیستم مطلوب جهت تسریع در انجام امور اداری و یشنهاد به مقامات ذیربط