سرپرست مدیریت پشتیبانی

دکتر اکبر عبدی سرای

واحدهای تابعه پشتیبانی:

1-   اداره تدارکات

2-   اداره تأسیسات و نگهداری

3-   اداره انبارهای مرکزی

4-   اداره حمل و نقل

5-   اداره خدمات وامورعمومی

6-    اداره فضای سبز

 اهم وظایف پشتیبانی :

1-   سازماندهی، نظارت و هماهنگی لازم در تهیه و تنظیم برنامه کار ادارات تابعه.

2-   هماهنگی و درخواست برگزاری مزایده و انعقاد قراردادهای خدماتی و تدارکاتی با شرکتها یا پیمانکاران طرف قرارداد دانشگاه.

3-   همکاری در زمینه تهیه و تنظیم بودجه سالانه مدیریت جهت تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه بر اساس برنامه های سالانه تدوین شده.

4-   شرکت در کمیته ها و جلسات تخصصی مرتبط.

5-   نظارت بر فعالیت و عملکرد ادارات تابعه.

6-    همکاری در تهیه و تدوین بخشنامه های اداری حوزه تحت پوشش و شرایط اختصاصی پیمانها.