فرشته غلامزاده

رییس اداره دبیرخانه مرکزی

 

اهم مسئولیتها و وظایف اداره دبیرخانه مرکزی:

1-  نظارت بر ورود و خروج مراسلات دریافتی و ارسالی

2- ثبت نامه هاي  دریافتی و داخلی و ارسالی در اتوماسيون اداري دانشگاه

3- دریافت نامه از شبکه ERP (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و ثبت در اتوماسیون اداری دانشگاه

4- دریافت نامه از شبکه دولت و ثبت در اتوماسیون اداری دانشگاه

5- دریافت نامه از شبکه نهاد ریاست جمهوری و ثبت در اتوماسیون اداری دانشگاه

6- ثبت و ارسال نامه ها از طریق سه شبکه مذکور به ادارات استان و دانشگاهها و سایر نهادهای کشور

7- ارسال نامه ها بصورت پستی برای اماکنی که در شبکه های مذکور کدکاربری ندارند

8-  تفكيك پاكتها و نامه های تحویلی از پست و قرار دادن در باكس هاي مربوطه

9-  تشخيص نامه هاي ثبتي خارج از سازمان جهت حوزه مديريتي

10-  تحویل تمام نامه های دریافتی از نامه رسانان و مامورین ابلاغ

11-  ارسال و دريافت فاكس و ثبت فکس ها در سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه

12-  کنترل صحت ارسال نامه ها در اتوماسیون اداری دانشگاه

13-  ارسال نامه هاي دانشگاه به خارج از سازمان توسط نامه رسان دبيرخانه

14-  تحويل و ارسال نامه هاي مربوط به حوزه مديريت و قسمتهاي مختلف دانشگاه در زمانهاي معین

15-  پاسخگویی به ارباب رجوع و راهنمایی در خصوص پيگيري نامه های آنها

16-  بايگاني مكاتبات دستی

17- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق