آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول                   تاریخ انتشار23/7/1399                                    شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه ارومیه به شماره ثبت462بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده  نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه ارومیه )با رعایت پروتکل های بهداشتی مبارزه با ویروس کرونا )راس ساعت 10صبح روزیکشنبه مورخ18/8/1399در محل سالن اجتماعات دانشکده دامپزشکی واقع در پردیس نازلو تشکیل می گردد از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده 19 آئین نامه نحوه تنشکیل مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام الاختیار از میان اعضاء یا غیر اعضاء واگذار نماید ، در این صورت هر عضوی می تواند علاوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رای با وکالت داشته باشد . توضیحا اینکه وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع بغیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط هیات مدیره بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی رسیده باشد .دستور جلسه :1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان2- طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال13983- ا تخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود یا زیان سال13984- طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال 13985- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای صرف هزینه های سال مالی13996- انتخاب دو نفر بازرس اصلی و دو نفر بازرس علی البدل به علت اتمام مدت ماموریت7- طرح وتصویب پاداش هیات مدیره8- طرح و تصویب حق الزحمه بازرسان9- طرح وتصویب افزایش سرمایه اعضا از ده میلیون ریال به بیست میلیون ریال ازطریق کسر ماهانه پانصد هزار ریال از حقوق* رعایت پروتکل های بهداشتی توصیه شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا برای کلیه شرکت کنندگان در مجمع الزامی است .                                           هیات مدیره شرکت تعاونی تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه ارومیه