آب نماها و حوضچه های قدیمی پردیس شهر و نازلو  دانشگاه ارومیه که سالیان متمادی دچار تخریب شده و بعضاً بلا استفاده رها شده بود جهت رفع مناظر نامناسب ، حفظ از تخریب و ایجاد نشاط بصری به همت مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه بازسازی گردید.

دکتر عبدی سرای مدیرامور پشتیبانی دانشگاه ارومیه همچنین در مورد استخر تامین آب پردیس شهر گفت: باتوجه به اینکه دیوارهای استخر تامین آب پردیس شهر دچار شکستگی و نشتی شده بود و از طرفی با توجه به گل و لای کف استخر، عملاً حجم واقعی استخر به کمتر از سقف کاهش یافته بود علاوه بر این پساب حوضچه های پرورش ماهی مرکز تحقیقات آرتمیا واقع در پردیس شهر که بنا به اظهارات ریاست محترم پژوهشکده آرتمیا "آب سالم و مفید برای درختان و فضای سبز می باشد "، نیاز مدیریت و استفاده بهینه از آن پساب ضروری می نمود ، لذا مجموعه مدیریت پشتیبانی مصمم گردید که استخر مذکور را بازسازی و بهسازی نماید. بنابراین استخر مذکور بعد از لایروبی با استفاده از تکنولوژی روز مورد بازسازی قرار گرفت که بدین ترتیب ضمن افزایش حجم مورد بهره برداری موجب مدیریت بهینه پساب های حوضچه های پرورش ماهی نیز گردید و این امر باعث مدیریت بهینه آب در پردیس شهر و باعث حفظ فضای سبز مجموعه ارزشمند فضای سبز پردیس شهر می گردد. 

 

در زیر تصاویر قبل از بازسازی،  مراحل بازسازی و بعد از بازسازی آب نماهای دانشگاه را مشاهده نمایید.