در محوطه پرديس شهر دانشگاه ارومیه خيابان هاي منتهي به استخر،‌ زمين فوتبال و آزمايشگاه مركزي كه عملیات عمرانی آنها در ساليان قبل به حالت راكد و بلا استفاده رها شده بودند به همت مديريت پشتيباني و تلاش شبانه روزي همكاران آن حوزه بازسازي گرديدند.

دكتر اكبر عبدي سراي مديريت امور پشتيباني در این باره گفت: 3420 مترمربع از خيابانهاي محوطه پرديس شهر پس از بازسازي و مرمت، ‌آسفالت ريزي شد كه ضمن قابل استفاده بودن، مناظر زيباي را براي دانشگاه به ارمغان آورده است.

در لینک زیر گزارش این اقدامات قابل مشاهده است.

https://news.urmia.ac.ir/node/5634