آسفالت‌ريزي و لكه گيري آن يكي از اقدامات مديريت امور پشتيباني دانشگاه ارومیه در حوزه تعميرات و ابنيه مي‌باشد كه در قسمتهاي مختلف دانشگاه صورت مي‌گيرد.

دکتر عبدی سرای مدیر امور پشتیبانی دانشگاه ارومیه اقدامات صورت گرفته در این راستا را به شرح ذیل اعلام نمود:‌

- عمليات تسطيح بستر با گريدر و آسفالت ريزي محوطه خوابگاه دخترانه طوبي  به متراژ 1404 مترمربع

- عمليات تسطيح بستر با گريدر و آسفالت ريزي سردرب اصلي پرديس نازلو  به متراژ 655 مترمربع

- عمليات تسطيح بستر با گريدر و آسفالت ريزي محوطه دانشكده علوم  به متراژ 1234 مترمربع

- عمليات آسفالت ريزي محوطه كارخانه لبنيات  به متراژ 380 مترمربع

- عمليات آسفالت ريزي و نصب سرعت گير در ساير قسمتهاي دانشگاه به متراژ 1296 مترمربع

در لینک زیر گزارش این اقدامات را مشاهده نمائید.

https://news.urmia.ac.ir/node/5643