باتوجه به وضعیت نامناسب بخشهای مختلف محوطه پردیس نازلو دانشگاه وانباشت نخاله، جلوه های بصری نامناسبی درمحوطه ایجاد شده بود. از اینرو  به همت حوزه مدیریت پشتیبانی و حمایتهای ریاست دانشگاه و همچنین تاکید معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی بر زیبا سازی هرچه بیشتر محوطه دانشگاه، عملیات تسطیح ، خاکبرداری ، خاکریزی، جمع آوری نخاله و زیباسازی دربخش های مختلف پردیس نازلو از قبیل محوطه های خوابگاه پسران، مجتمع خوابگاهی دختران( طوبی ، پانزده خرداد، اسکان) ، استخر پردیس نازلو ، حشره شناسی ،  پارک دانشکده علوم ، زمین فوتبال پردیس نازلو ، گلخانه ، ساختمان کلاسها ، راه مزارع و موتورخانه مرکزی آغاز گردید و در عرض شش ماه گذشته به اتمام رسید.

در زیر گزارش تصویری این اقدامات را مشاهده نمایید: