امورقراردادها- مسئولين و خلاصه وظايف

 

امور قراردادهاي دانشگاه  تحت نظر معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني بوده  و اهم فعاليت آن به شرح ذيل مي باشد:

-انجام امور مربوط به مناقصات

-انجام امور مربوط به مزايده ها

- تنظيم قراردادها

-انجام مقدمات مربوط به كمسيون هاي مناقصات و مزايدات

-انجام امور مرتبط با درج آگهي در روزنامه

- انجام امور مرتبط با درج آگهي و اسناد و ... در سايت ملي مناقصات و مزايدات

- انجام امور مرتبط با درج آگهي و اسناد و... در سايت سازمان بازرسي

-ارسال قرارداد ها به ديوان محاسبات برابر دستور

- همكاري لازم با حسابرسان هيات امنا در خصوص قراردادها برابر دستور

-همكاري لازم در خصوص قراردادها-مناقصات و مزايدات با سازمان بازرسي برابر دستور

-همكاري لازم درخصوص قراردادها با ساير مراجع برابر دستور

-همكاري لازم با ساير قسمت هاي دانشگاه مرتبط با امور قراردادها اعم از حقوقي-مالي-عمراني  و ...

- اعمال موارد مربوط به امور قراردادها-مناقصات و مزايدات براساس آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه و ساير قوانين جاري كشور

- انجام امور ارجاعي ديگر به استناد دستور